پست عاشقانه جديد

نه از فلسفه كلامي ميدانم ...

و نه در منطق ميگنجد كلامم

بي استدلال دوستت دارم

.........

ديوانه نيستم!

فقط ، فقط طوري "خاص" كه ديگران نميتوانند ، تورا دوست دارم !!!

...........

تورا دوست داشتن اگر يك خطاست به تكرار باران خطا ميكنم

..........

حضورت در قلبم مثل نفس كشيدن است ... آرام بي صدا اما هميشگي !!!

.......

دوستت دارم نه به خاطر آنكه دوستم بداري!!!

به خاطر اينكه لايق دوست داشتن هستي ...

.......

آدمها ره به اندازه لياقت آنان دوست بدار

و به اندازي ظرفيت آنها ابراز كن

.......

بهت نميگم كه هرچي بخواي بهت ميدم ، چون همه چيزم تويي

 

پست عاشقانه